PV Trans tổ chức Hội thảo với chuyên đề “Giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực”

Với mục đích đánh giá lại thực trạng nguồn nhân lực của PVTrans, cuối tháng 3/2012, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã triển khai và tổ chức thành công buổi hội thảo với chuyên đề "Giải pháp đột phá phát triển Nguồn nhân lực PVTrans". Đây là một chiến lược rất quan trọng nằm trong định hướng phát triển của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí và được lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm.

Pv Trans phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012

Ðể hỗ trợ và góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD, trong những nãm qua, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã tích cực đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cũng & đã đạt & được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Bước sang năm 2012, để tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ SXKD & đã & được Tập đoàn và HÐQT Tổng công ty giao cho, Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty & đã phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua sáng tạo cải tiến, đổi mới và tối & ưu hóa công tác quản lý kinh tế, kỹ thuật, sản xuất trong toàn Tổng công ty PVTrans.

PVTrans nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2011

Ngày 06/03/2012, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ký Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2011 cho Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2011.

Thông báo mời chào hàng

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin thông báo mời chào hàng "Các gói thầu hạng mục chi phí vật tư PV Trans tự cấp cho tàu - Dự & án đầu tư tàu & đóng mới chở dầu thô 104.000 DW