Thông báo mời chào hàng

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí xin thông báo mời chào hàng "Các gói thầu hạng mục chi phí vật tư PV Trans tự cấp cho tàu - Dự & án đầu tư tàu & đóng mới chở dầu thô 104.000 DW