Pv Trans phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012

Ðể hỗ trợ và góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD, trong những nãm qua, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã tích cực đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cũng & đã đạt & được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Bước sang năm 2012, để tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ SXKD & đã & được Tập đoàn và HÐQT Tổng công ty giao cho, Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty & đã phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thi đua sáng tạo cải tiến, đổi mới và tối & ưu hóa công tác quản lý kinh tế, kỹ thuật, sản xuất trong toàn Tổng công ty PVTrans.

 

Với mục tiêu tãng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ công nhân viên trong hoạt động SXKD, trong việc sử dụng vốn, trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày. Ðẩy mạnh công tác cải tiến, phát huy sáng kiến nhằm đổi mới và tối ưu hóa trong công tác quản lý, sản xuất và kỹ thuật của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao nãng suất lao động, chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ðảm bảo phấn đấu thực hiện tốt và vượt mức chỉ tiêu tiết giảm chi phí mà Tổng công ty đã đãng ký với Tập đoàn, cũng như những chỉ tiêu mà các đơn vị, bộ phận đã đãng ký và được Tổng công ty phê duyệt.

 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nãm 2012 của Tổng công ty PV Trans đã nêu lên những giải pháp và hành động cụ thể trong việc tổ chức cán bộ, nhân viên của Ban thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong cuộc sống hàng ngày thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi phí năm 2012 từ 3% - 8% . Tích cực đề xuất với vai trò tham mưu cho Ban lãnh đạo Tổng công ty thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng vốn và trong việc điều hành SXKD của toàn Tổng công ty. Tiếp tục tham gia có hiệu quả phong trào thi đua đóng góp ý kiến cải tiến cho Chương trình triển khai

Kaizen của Tổng công ty. Giám sát chặt chẽ và hỗ trợ tích cực các đơn vị thành viên làm tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết giảm chi phí trong SXKD nãm 2012.

 

Ðể thực hiện tốt những chỉ tiêu, giải pháp đã được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động luôn thực hiện tốt khẩu hiệu “Ðoàn kết - Kỷ cương và Hiệu quả” và cùng nhau hưởng ứng phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cùng chung sức, chung lòng quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2012.

 

Diệu Hạnh