PVTrans khởi sắc trong thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2012

Nhận định năm 2012 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiếp tục có những ảnh hưởng tiêu cực đến ngành vận tải biển nói chung và tình hình kinh doanh của PV Trans nói riêng, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm, tập thể lãnh đạo và CBCNV của PV Trans đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để khắc phục.

Hội thảo PVTrans – An toàn trong suy nghĩ và hành động 2012

Hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam và đóng góp những hoạt động thi đua thiết thực hưởng ứng tuần lễ Văn hóa Dầu khí, ngày 03/08/2012, PVTrans đã tổ chức Hội thảo "PVTrans - An toàn trong suy nghĩ và hành động" nhằm nâng cao ý thức, nhận thức trong mỗi CBCNV Tổng công ty đối với công tác an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.