PVTrans khởi sắc trong thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2012

Nhận định năm 2012 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiếp tục có những ảnh hưởng tiêu cực đến ngành vận tải biển nói chung và tình hình kinh doanh của PV Trans nói riêng, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm, tập thể lãnh đạo và CBCNV của PV Trans đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành để khắc phục.

 

Sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu của đội ngũ CBCNV, cộng với sự quan tâm, hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự hợp tác chặt chẽ của các đơn vị trong Ngành đã giúp PV Trans hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm và có nhiều khởi sắc trong nhiều hoạt động. Cụ thể:

 

- Doanh thu đạt 2.725 tỷ đồng, tương đương 139% kế hoạch 6 tháng và 66% kế hoạch năm 2012, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2011.

 

- Lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch 6 tháng và 52% kế hoạch năm 2012, tăng 416% so với cùng kỳ năm 2011.

 

- Lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, tương đương 100% kế hoạch 6 tháng và 42% kế hoạch năm 2012, tăng trưởng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2011 (thực hiện 06 tháng 2011 là 532 triệu đồng).

 

- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 164 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2012.

 

Trong 06 tháng đầu năm, PV Trans không những hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra, mà còn thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm tạo thế phát triển ổn định và vững chắc cho đơn vị trong thời gian tới như: Chủ động xây dựng mô hình khai thác đội tàu hiện có một cách linh hoạt, hợp lý (đưa tàu vào pool, cho thuê định hạn, cho thuê bareboat…) góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh; giám sát chặt việc tuân thủ định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư phụ tùng, triệt để thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí ở tất cả các khâu sản xuất; gắn trách nhiệm của từng thuyền viên với việc thực hiện định mức hao hụt hàng hóa vận chuyển; nâng cao trình độ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật, tiến hành tự quản lý các tàu của Tổng công ty thay vì phải đi thuê nước ngoài, đã tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng mà vẫn đảm bảo tàu có Oil major của các hãng dầu lớn; khai thác lợi thế của chủ trương phát huy nội lực, ưu tiên sử dụng dịch vụ trong ngành, trong nước để mở ra một số dịch vụ vận chuyển và thương mại có hiệu quả, từng bước khẳng định thương hiệu PV Trans ở trong và ngoài nước.

 

Không chỉ tập trung phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của nhiệm vụ chính trị trước mắt, PV Trans còn chủ trương quan tâm đến nhiệm vụ lâu dài là trẻ hóa và hiện đại hóa đội tàu, coi việc tái cấu trúc lại đội tàu, từng bước thay thế các tàu già bằng các tàu trẻ, hiện đại hơn nhằm không ngừng nâng cao năng lực thực sự của đội tàu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng là hết sức quan trọng. Với chủ trương đó, vừa qua PV Trans đã thực hiện thành công việc bán tàu Poseidon M (96.125 DWT) 17 tuổi để thay thế bằng tàu đóng mới PVT Mercury (104.000 DWT), góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty.

 

PVT Mercury. Ảnh: PVT

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, PV Trans sẽ tiếp tục duy trì những giải pháp đã đem lại hiệu quả, đồng thời có những giải pháp tích cực, phù hợp hơn nữa để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

 

Tiến Trung.