Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Tài liệu Đại hội