PVTrans thành lập Công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương

Ngày 3/12/2007 Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) đã chủ trì cùng Tổng Công ty Bảo hiểm dầu khí (PVI), Công ty Tài chính dầu khí (PVFC) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức họp cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương (tên giao dịch PVTrans Pacific Co.).

PVTrans thành lập Công ty cổ phần vận tải khí

Ngày 5/12/2007, Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) đã chủ trì cùng với Tổng Công ty Khí Việt nam (PVGas), Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) ... tổ chức họp cổ đông sáng lập thành lập Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế (tên giao dịch là PV Gas Shipping Co.).