Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUVTDK ngay 19/04/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí, ngày 21/4/2022, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm và các nội dung liên quan đối với các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đại hội Đoàn Thanh niên PVTrans nhiệm kỳ 2022 - 2027: Phát huy tối đa nguồn lực tuổi trẻ

Trong không khí thi đua sôi nổi của Tháng Thanh niên, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập PVTrans (27/5/2002 – 27/5/2022), Đoàn Thanh niên Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027.