Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUVTDK ngay 19/04/2022 của Đảng ủy Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí, ngày 21/4/2022, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm và các nội dung liên quan đối với các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

 


Quang cảnh Hội nghị học tập tại trụ sở và các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Thúc Hiếu 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã nêu rõ, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng công ty nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Ảnh: Thúc Hiếu 

“Trong quá trình học tập, đề nghị các đồng chí chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và kết hợp với nghiên cứu tài liệu để nhận thức sâu sắc, đầy đủ, liên hệ trực tiếp công tác chuyên môn đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó”, đồng chí Nguyễn Quốc Thịnh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe Tiến sĩ Tần Xuân Bảo - Báo cáo viên cấp Thành phố truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản về Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong thời gian qua, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 


 Tiến sĩ Tần Xuân Bảo – Báo cáo viên cấp Thành phố. Ảnh: Thúc Hiếu
Thông qua Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên của Tổng công ty nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những nội dung và công việc phải làm. Cũng trong Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai Kế hoạch số 04-KH/ĐUVTDK về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình, đưa Kết luận của Đảng vào cuộc sống.

Thúc Hiếu