Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị và kế hoạch của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt nam về việc tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ nhất và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng công sản Việt nam, ngày 27/05/2010 vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II - nhiệm kỳ 2010 - 2015.