PVTrans Hà Nội với công tác an sinh xã hội

Với phương châm hoạt động chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội và cụ thể hoá kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên trong năm 2011, ngày 10/12/2011, với sự đồng thuận của Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể CBCNV Công ty, Chi Đoàn Thanh niên PVTrans Hà Nội đã triển khai hoạt động từ thiện tại Chùa Mía.