Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đảng ủy Tổng công ty PVTrans trân trọng giới thiệu tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Công tác tuyên giáo, truyền thông song hành cùng Tập đoàn và người lao động

Hôm nay vừa tròn 92 năm Ngày Truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022). 92 năm qua, các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo tự hào được ví như những hạt giống đỏ, cánh tay đắc lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII

Ngày 21/7, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc của Trung ương.

Đảng ủy PVTrans triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Tự soi - Tự sửa"

Thực hiện hướng dẫn số 220-KH/ĐU ngày 24/3/2022 và Kế hoạch số 221-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngày 10/5/2022, Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng, khóa XIII.