PVTrans nộp hồ sơ niêm yết

Nhằm tạo thuận lợi huy động vốn cho các đề án và chiến lược phát triển dài hạn, ngày 03/10/2007, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã hoàn tất và tiến hành nộp bộ hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu PVTrans lên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.