Lễ ra mắt Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Ngày 19/09/2007, tại Khách sạn Legend Tp.Hồ Chí Minh, PV Trans đã tổ chức lễ ra mắt Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans Corp) (được chuyển đổi từ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí) hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.