Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật

Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí — PVTRANS xin thông báo về việc thay Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty như sau:

Ông Tạ Đức Tiến được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc (thay Ông Phạm Việt Anh) kể từ ngày 14/4/2009 (Theo quyết định bổ nhiệm của HĐQT số 12/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 14/04/2009 và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2009 ngày 15/04/2009 thông qua). Ông Tạ Đức Tiến đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty kể từ ngày 14/04/2009.