PVTrans và vị thể số 1 về vận chuyển hàng lỏng

PVTrans hiện là doanh nghiệp vận tải biển có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn HSX và là doanh nghiệp vận tải có & đội tàu chở hàng lỏng lớn nhất Việt Nam, & được nhiều nhà & đầu tư, khách hàng trong và ngoài nước quan tâm giao dịch với khối lượng lớn.

Năm 2017, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất và của Công ty Mẹ được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao. PVTrans đã tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu và các phương tiện sản xuất, công tác quản lý quản trị tiếp tục được kiện toàn, hệ thống kế toán quản trị được đánh giá tốt.


Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ vói Vietsovpetro, BSR, PVOIL, PV GAS và các bên liên quan, PVTrans đã vận chuyển an toàn, hiệu quả hơn 8,2 triệu tấn hàng lỏng các loại ở trong nưóc, trong đó đã vận chuyển 78 chuyến dầu thô đầu cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất vói tổng khối lượng vận chuyển 6,06 triệu tấn; vận chuyển 271 chuyến dầu sản phẩm cho PVOIL và các khách hàng khác vói khối lượng hơn 1,15 triệu m3; vận chuyển LPG an toàn, kịp thời cho khách hàng trong nưóc và quốc tế được 1.087 chuyến hàng vói khối lượng khoảng 1,046 triệu tấn hàng sản phẩm khí các loại, tăng 20% so vói năm 2016.


Ngoài việc phục vụ cho thị trường vận tải nội địa, PVTrans tiếp tục khai thác trung bình 8-10 tàu tại thị trường quốc tế. Trong tháng 7 và tháng 8-2017, Công ty Phương Nam đã thuê 5 tàu vận chuyển Napthan từ Hongkong về Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, việc tổ chức khai thác tốt, tập trung nâng cao tình trạng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quốc tế để đưa tàu vào cho thuê định hạn/consecutive voyages.


Cũng trong năm 2017, PVTrans đã tham gia vận chuyển cho Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1, Duyên Hải 1 và chuyển tải NMNĐ Duyên Hải 3 vói tổng sản lượng khoảng 1,28 triệu tấn và đang làm việc vói các bên liên quan để xây dựng các phương án và tuyến vận chuyển cho NMNĐ Thái Bình 1 và nMnĐ Thái Binh 2, NMNĐ Long Phú 1 và NMNĐ Sông Hậu 1. Đây cũng là năm PVTrans tiếp tục duy trì ổn định hoạt động vận tải đường bộ bao gồm đội xe văn phòng, đội xe container và đội xe bồn vận chuyển xăng dầu/ LPG, tham gia vận chuyển CNG cho khách hàng CNG Việt Nam và Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.


Dịch vụ cho thuê và quản lý FSO/FPSO của PVTrans ngày càng phát triển vói doanh thu ưóc đạt 687 tỉ đồng. Trong năm 2017, PVTrans tiếp tục vận hành ổn định, an toàn tàu FSO PVN Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng, góp phần vào hoạt động khai thác an toàn và ổn định của mỏ Đại Hùng. Đối vói việc quản lý vận hành tàu FPSO Lewek Emas tại Mỏ Chim Sáo, PVTrans tiếp tục duy trì số lượng nhân sự vận hành trên tàu, cũng như quản lý trên bờ vói 99% ngưòi Việt Nam do PVTrans cung cấp, điều hành. Đồng thòi, PVTrans triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ O&M vói chủ tàu FPSO Sông Đốc (MV 19) và tham gia đấu thầu và thắng thầu Dự án FSO mỏ Sao vàng Đại nguyệt cho Idemitsu. Doanh thu của dịch vụ cho thuê và quản lý FSO/FPSO ưóc đạt 687 tỉ đồng.


Cùng vói hai thế mạnh này thì trong năm 2017 PVTrans tích cực phát triển và mở rộng các dịch vụ hàng hải, cung cấp vật tư thiết bị hàng hải, dầu khí, các hợp đồng kinh doanh cung cấp LPG, xăng dầu, phân đạm... để tạo nguồn thu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đồng thòi PVTrans đang đảm nhận phần lón công tác đại lý hàng hải cho các tàu dầu thô và sản phẩm dầu cho đội tàu PVTrans và tàu ngoài tại NMLD Dung Quất và mỏ Bạch Hổ. PVTrans đã và đang cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng ròi, đạm, propylene, hóa phẩm. cho các đon vị trong ngành. Doanh thu các dịch vụ kinh doanh thưong mại, dịch vụ đại lý hàng hải và các dịch vụ hỗ trợ khác trong năm 2017 ưóc đạt 2.116 tỉ đồng.


Năm 2018, với bản lĩnh vượt sóng vưon xa, PVTrans sẽ thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu 2018: tổng doanh thu hợp nhất, ưóc đạt 5.250 tỉ đồng; lợi nhuận trươc thuế hợp nhất, ươc đạt 440 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất, ưóc đạt 357 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nưóc hợp nhất, ước đạt 209,3 tỉ đồng.


PVTrans sẽ tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thòi toàn bộ nguyên liệu dầu thô đầu vào (kể cả dầu thô nhập khẩu) và sản phẩm đầu ra của NMLD Dung Quất phục vụ các đon vị trong ngành; tiếp tục phối hợp làm việc vói đối tác KPC/PKI nhằm để được quyền tham gia vận chuyển nguồn nguyên liệu dầu thô đầu vào cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Son; tiếp tục tham gia vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu khí trên thị trưòng quốc tế. PVTrans quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu vận tải sản phẩm dầu khai thác tại các vùng rủi ro cao, đồng thời có phưong án kinh doanh dự phòng.


Năm 2018, PVTrans tiếp tục thực hiện an toàn hiệu quả vận chuyển than cho NMMĐ Vũng Áng 1; tham gia cung ứng dịch vụ liên quan cho Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Son, NMNĐ Thái Bình 2, NMNĐ Long Phú 1, NMNĐ Sông Hậu 1; vận chuyển LPG cho Nhà máy GPP Cà Mau; vận chuyển CNG cho Công ty CP CNG Việt Nam. Đồng thời PVTrans tổ chức quản lý, vận hành, khai thác an toàn và hiệu quả tàu FPSO Lewek Emas cho Premier Oil tại mỏ Chim Sáo và tàu FSO PVN Dai Hung Queen tại mỏ Đại Hùng và tiếp tục thực hiện hỗ trợ vận hành an toàn tàu FPSO Song Doc Pride MV 19.

 

Theo PetroTimes