PVTrans thành lập Chi nhánh mới

Ngày 17/10/2011 vừa qua, Tổng công ty PVTrans đã hoàn thành việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Chi nhánh mới của Tổng công ty.

 

Việc thành lập và đưa vào hoạt động Chi nhánh nằm trong chiến lược phát triển của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến 2025 với mục đích để xây dựng và phát triển mảng dịch vụ quản lý tàu.

 

Với quy mô đội tàu của Tổng công ty hiện tại cũng như kế hoạch phát triển đội tàu trong tương lai, việc xây dựng và nâng cao năng lực quản lý tàu là một việc làm cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh cũng như khẳng định năng lực quản lý của Tổng công ty.

 

Trước mắt, Chi nhánh được thành lập trên cơ sở nhân sự từ một số Ban chức năng của Tổng công ty như Ban Kỹ thuật -Vật tư, Ban Thuyền viên và Ban An toàn — Pháp chế nhằm tận dụng con người và cơ sở vật chất hiện có của Tổng công ty, không làm phát sinh thêm chi phí với mô hình hiện tại. Trong giai đoạn tiếp theo, tùy vào yêu cầu và điều kiện kinh doanh của Tổng công ty, Chi nhánh có thể được chuyển đổi thành một Công ty có tư cách pháp nhân độc lập.

 

Hồng Vân - TK HĐQT