PVTrans ký kết Hợp đồng vận chuyển xăng dầu thành phẩm cho NMLD Dung Quất

Ngày 16/06/2009, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã tiến hành ký Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển xăng dầu thành phẩm cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Theo hợp đồng này, PVTrans là đầu mối vận tải toàn bộ sản phẩm đầu ra của Nhà máy lọc dầu Dung quất thay vì 70% khối lượng sản phẩm đầu ra của Nhà máy như dự kiến trước đây.

Sự kiện này đánh dấu một bước khẳng định quan trọng về năng lực, uy tín cũng như vai trò của PVTrans đối với thị trường vận tải xăng dầu trong nước. Đồng thời, đây cũng là một cơ sở vững chắc cho sự phát triển ổn định của PVTrans trong tương lai và đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Trước đó, ngày 27/05/2009, PV Trans cũng đã vận chuyển an toàn đúng tiến độ lô xăng dầu thành phẩm đầu tiên bằng đường biển (5.000 m3 dầu hỏa) đến tổng kho của PV Oil tại Vũng Tàu.

Ban KHĐT