PVTrans hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2008

Năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVTrans phải đối mặt với những khó khăn do phải chịu nhiều tác động từ thị trường vận tải trong nước lẫn nước ngoài, từ việc doanh thu cước không khả quan, giá dầu thô tăng cao và biến động ngông ngừng, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu v..v.., Tổng công ty PVTrans đã hết sức nỗ lực để một mặt khai thác có hiệu quả đội tàu vận tải dầu thô và dầu sản phẩm, mặt khác tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm các chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết tháng 8, qua 2/3 thời gian sản xuất theo kế hoạch năm 2008, các nỗ lực của PVTrans đã đem lại những kết quả khả quan: lợi nhuận trước thuế 8 tháng đầu năm 2008 đạt 58 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch cả năm 2008 (55 tỷ đồng).

Để có được kết quả khích lệ này, Tổng công ty PVTrans bằng sự quyết tâm và nhận định đúng đắn chiến lược của mình đã thực hiện tốt các chủ trương tiết kiệm trong sản xuất; rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản để cắt giảm các công trình đầu tư chưa thật sự cần thiết, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng trọng điểm; có kế hoạch chủ động trong công tác điều hành sản xuất.Với những kết quả trên, mặc dù tình hình kinh tế, tài chính và thị trường trong các tháng cuối năm vẫn còn nhiều biến động, nhưng ban lãnh đạo PVTrans sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng và tin tưởng sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2008.

HTH - P.KHĐT