PV Trans "về đích sớm"

Trong bối cảnh khó khãn chung của Ngành Vận tải biển, PV Trans & đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện các mục tiêu kế hoạch, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu tại thị trường trong Nước và Quốc tế, rà soát và quàn lý chặt chẽ định mức tiêu hao, tiết kiệm chi phí, chuyên môn hóa trong công tác quản lý điều hành..

 

Nhờ sự năng động, sáng tạo, nỗ lực và thực hiện quyết liệt của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV Tổng Công ty, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị trong Ngành và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đến hết tháng 11 nãm 2012, PVTrans đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nãm 2012, về đích sớm hơn 30 ngày so với kế hoạch nãm 2012. Tổng doanh thu đạt 4.657 tỷ đồng, tương đương 113% kế hoạch nãm 2012, lợi nhuận trước thuế đạt 108,03 tỷ ðồng, tương đương 100% kế hoạch nãm 2012, trong đó Tổng Công ty đã chủ động xử lý trên 260 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá, và nộp ngân sách Nhà nước đạt 134,93 tỷ ðồng tương đương 122,66% kế hoạch năm.

 

Thị trường Vận tải được dự báo còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi, do đó trong tháng còn lại của năm 2012 và năm 2013 PVTrans sẽ phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để triển khai các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh ngày một hiệu quả.

 

Thúc Hiếu