Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng

Trong 02 ngày 27 và 28/3/2021, trên 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty tham dự Hội nghị học tập trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

 
Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và kế hoạch số 03-KH/TVĐU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã tổ chức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty tham dự Hội nghị học tập trực tuyến tại các khu vực Bắc, Trung, Nam.

 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị, để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề:  - Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. - Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. - Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. - Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, nhanh chóng đưa nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống, các Chi/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty ngay sau hội nghị cần tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch sát với điều kiện thực tế và sự phát triển của mỗi đơn vị.  


Thúc Hiếu