Công tác tổ chức

Trong năm 2006, chi đoàn thanh niên PVTrans đã được phê duyệt nâng cấp lên Đoàn cơ sở với số luợng hơn 70 đoàn viên sinh hoạt theo 4 chi đoàn trực thuộc phân theo đặc thù công việc của các phòng ban/chi nhánh.

Tháng 7/2006 các chi đoàn trực thuộc đã tổ chức thành công các đại hội chi đoàn và bầu ra các ban chấp hành chi đoàn

Tháng 8/2006, Đoàn cơ sở công ty đã tổ chức thành công đại hội đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2006-2008 và bầu BCH Đoàn cơ sở gồm 9 đồng chí.