Chuyển đổi Công ty CP Vận tải Dầu khí thành Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

Ngày 04/04/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 1756/NQ-DKVN về việc chấp thuận chuyển đổi Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thành Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Ngày 04/05/2007, Công ty cũng đã lấy ý kiến của các cổ đông về việc chuyển đổi từ công ty lên thành Tổng công ty và đã được sự nhất trí 100% của các cổ đông.

Việc chuyển đổi này nằm trong chiến lược phát triển của Công ty PV Trans nhằm đa dạng hóa các ngành nghề, mở rộng thị trường. Theo đó Tổng công ty PV Trans là công ty mẹ nắm vai trò quản lý và vẫn trực tiếp điều hành các hoạt động kinh doanh sản xuất; các đơn vị trực thuộc là các công ty con trực tiếp hoạt động kinh doanh theo chức năng được phân công. Điều này nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt cho các đơn vị trong phát triển các dịch vụ của mình, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp cho toàn Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí để trở thành một Tổng công ty mạnh của Tập đoàn Dầu khí và phát triển các dịch vụ thế mạnh ra thị trường nước ngoài theo định hướng chung của Tập đoàn.Để hoàn thiện mô hình tổ chức của một Tổng công ty, Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý cho việc thành lập các công ty con, bao gồm:

- Công ty TNHH 1 thành viên Bắc Đẩu;

- Công ty TNHH 1 thành viên Nam Hải;

- Công ty TNHH 1 thành viên Vận tải Hạ Long;

- Công ty cổ phần Vận tải Pacific;

- Công ty cổ phần vận chuyển và XNK khí.

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang xem xét duyệt phương án chuyển đổi lên Tổng công ty Vận tải Dầu khí của PV Trans, dự kiến trong tháng 7 sẽ hoàn tất thủ tục.