Đại hội Cổ đông Thường niên 2008 PV Trans

Ngày 04/4/2008, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 tại Khách sạn Rex. Đến dự Đại hội, có hơn 70 cổ đông, đại diện cho hơn 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Trans.

Đại hội đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở tất cả các vấn đề có liên quan. Các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến quý giá cho kế hoạch hoạt động cũng như định hướng phát triển của Tổng Công ty. Chủ tọa Đại hội, ông Bùi Thọ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Phạm Việt Anh, Tổng Giám đốc đã trả lời thỏa đáng và đầy đủ các thắc mắc của cổ đông.


Trong 10 vấn đề đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội, các cổ đông đã nhất trí việc bổ sung thành viên cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, theo đó ông Đỗ Văn Liên được bổ sung vào và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (thay cho Ông Bùi Thọ Mạnh — nguyên Chủ tịch HĐQT sẽ nghỉ hưu), ông Thái Ngọc Lân được bổ sung vào Ban Kiểm soát và đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty (thay cho ông Nguyễn Tài Cương — nguyên Trưởng Ban Kiểm soát xin thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát để chuyển sang nhận công tác khác).

Thay mặt Ban lãnh đạo PV Trans, ông Đỗ Văn Liên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới và ông Phạm Việt Anh, Tổng Giám đốc đã cảm ơn toàn thể cổ đông đã sát cánh cùng PV Trans trong thời gian qua và cam kết Ban lãnh đạo cùng toàn bộ CBCNV Tổng Công ty sẽ nỗ lực hết mình để xây dựng và phát triển PV Trans lên một tầm cao mới./.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2008

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2008

Để đọc được các tài liệu pdf đính kèm, trên máy của bạn phải cài chương trình Acrobat Reader hoặc Foxit Reader.