Triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả

Trong 2 ngày 11 và 12-1-2016, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bằng hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu truyền hình trong cả nước.

Tham dự hội nghị có 3.500 đảng viên, cán bộ chủ chốt của các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống của Tập đoàn.


Tinh thần khẩn trương và nghiêm túc

Tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu nội dung, tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.


Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn khái quát, nhấn mạnh một số nội dung mới, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ảnh: PetroVietnam

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh khẳng định, việc tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng thời chỉ đạo khẩn trương triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong toàn Tập đoàn.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn đã báo cáo chuyên đề “Giới thiệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2035” và đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn trình bày chuyên đề “Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4”.


Các đoàn đại biểu đã tổ chức thảo luận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và được hướng dẫn viết thu hoạch với 5 nội dung cơ bản: Nhận thức thực trạng việc thực hiện Nghị quyết (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); nhận thức về những điểm mới trong Nghị quyết; thời cơ thách thức trong quá trình thực hiện Nghị quyết; mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết và những đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.


Hành động của người Dầu khí

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) nhằm cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là những việc Nghị quyết đề ra nhưng chưa thực hiện và thực hiện chưa tốt; đồng thời có nội dung mới so với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu truyền hình trong cả nước. Ảnh: PetroVietnam

 

Mục tiêu mà Nghị quyết lần này đề ra là: Nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng… Đồng thời, Nghị quyết cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi để thực hiện là: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.


Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 08-Ctr/ĐUK ngày 3-1-2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng Chương trình hành động nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự thống nhất cao về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Đảng ủy Tập đoàn đề ra những yêu cầu cụ thể trong Chương trình hành động là: Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả. Từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự kiểm điểm, nhìn nhận về bản thân và tự giác, gương mẫu thực hiện. Từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong toàn Đảng bộ xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành để triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ; đồng thời, là cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn Đảng bộ và tập thể lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn; quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”.


Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ rõ, cần chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng trước đây; phải có sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu các cấp phải đoàn kết, gương mẫu, đồng thời có giải pháp đúng đắn, hợp lý làm chuyển biến tình hình. Chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Trong thực hiện Nghị quyết, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò của người lao động, báo chí và công luận. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.
Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn. Mỗi nhóm nhiệm vụ và giải pháp đều chỉ rõ hành động cụ thể của Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị thành viên và đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tập đoàn.


Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Nhóm nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên, then chốt là về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình.


Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; xây dựng và thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết ngay trong tháng 1-2017. Song song với đó là lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt đối với người đứng đầu. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với thực tế. Tăng cường quản lý, định hướng, chỉ đạo hoạt động thông tin, truyền thông trên các báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử và các phương tiện truyền thông nội bộ trong toàn Tập đoàn. Chủ động, kiên quyết ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, phủ định vai trò của doanh nghiệp nhà nước và định hướng của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chủ động định hướng, xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông ở Tập đoàn và các đơn vị.


Căn cứ vào tình hình thực tế, Đảng ủy Tập đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn trao đổi, đối thoại về những nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, tạo sự đồng thuận của xã hội với đặc thù của ngành Dầu khí, đặc thù trong công tác quản lý nhà nước với hoạt động dầu khí cũng như hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Dầu khí. Đảng ủy Tập đoàn đồng thời cũng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm ở những nơi có vấn đề phức tạp, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.


Đối với các cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị thành viên và đoàn thể thuộc Tập đoàn, trong tháng 1-2017 khẩn trương và nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về việc triển khai đồng bộ, toàn diện các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 bằng nhiều hình thức, đặc biệt chú trọng về công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Chủ động thông tin nội bộ đồng thời với việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động để có chủ trương giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.


Song song đó, có kế hoạch, biện pháp cụ thể, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác học tập lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; giữ gìn kỷ luật phát ngôn, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị. Chịu trách nhiệm việc cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông theo quy định của Tập đoàn. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo Trường Đại học Dầu khí, Cao đẳng Nghề Dầu khí và các cơ sở đào tạo của các đơn vị cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ nội dung, chương trình, chất lượng dạy và học.


Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp căn bản còn lại được Đảng ủy Tập đoàn xây dựng cụ thể, chi tiết là: Nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nhóm giải pháp về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; nhóm giải pháp về công tác cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan, doanh nghiệp.


Trên tinh thần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn và các bí thư, cấp ủy, đoàn thể, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thông tin đầy đủ chương trình, kế hoạch hành động đến các tổ chức đảng và đảng viên; chỉ đạo việc cụ thể hóa sát với tình hình mỗi chi bộ, đảng bộ để thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ bám sát Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn, xây dựng và chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hoàn thành trong tháng 1-2017.


Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn khẳng định, trong bối cảnh toàn Tập đoàn đang tập trung cao cho việc điều hành sản xuất - kinh doanh, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, việc học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cũng là nội dung quan trọng cần được triển khai hết sức khẩn trương, nghiêm túc trong toàn Đảng bộ.
Cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị thành viên và đoàn thể thuộc Tập đoàn, trong tháng 1-2017 khẩn trương và nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Theo PetroVietnam