Petrovietnam bổ sung nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác truyền thông văn hoá doanh nghiệp

Ngày 18/8/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Kết luận số 234-KL/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông văn hoá doanh nghiệp. Đây được coi như là giải pháp rất quan trọng để tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp (TT&VHDN) trong toàn Tập đoàn.

Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp (Nghị quyết 281) đã được cả hệ thống chính trị Tập đoàn triển khai, thực hiện với quyết tâm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, sâu rộng, xuyên suốt; các phương thức truyền thông rất phong phú, đa dạng.Petrovietnam tổ chức Hội nghị công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp

Theo đó, tất cả các nhiệm vụ đều đã được triển khai với việc áp dụng hiệu quả các nhóm giải pháp Nghị quyết đề ra. Nét mới trong việc thực hiện Nghị quyết đó là tính đồng bộ trong toàn hệ thống; đẩy mạnh truyền thông nội bộ; công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp được triển khai sâu rộng trong toàn Tập đoàn, có sự liên kết giữa các nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn (diễn biến bất định), qua đó tác động đến nhận thức, tạo chuyển biến hành vi của người lao động.Toàn cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam năm 2019

Đặc biệt, các hoạt động truyền thông và tái tạo văn hóa Petrovietnam được lồng ghép thực hiện gắn với các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và Chiến lược phát triển của Tập đoàn, thể hiện rõ tinh thần “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” trong từng hoạt động. Việc triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tạo bước đột phá trong thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam. Thông qua việc xây dựng lại hình ảnh người lao động (NLĐ) Dầu khí - Ngành Dầu khí; sự đồng thuận của xã hội, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhờ đó, thương hiệu, uy tín của Tập đoàn được nâng cao, hình ảnh Petrovietnam được cải thiện so với thời gian trước khi có Nghị quyết, tạo niềm tin, khí thế mới trong cán bộ, công nhân viên (CBCNV), NLĐ Dầu khí; góp phần thúc đẩy cải cách thể chế đối với hoạt động dầu khí, tạo môi trường thuận lợi để Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hội nghị Triển khai kế hoạch Tái tạo Văn hoá Petrovietnam trong toàn Tập đoàn và chuyên đề văn hoá nền tảng “Quản trị cuộc đời”

Bước vào giai đoạn phát triển mới, để kịp thời ứng phó và vượt qua những thách thức đòi hỏi công tác lãnh đạo nhiệm vụ TT&VHDN trong toàn Tập đoàn phải cần tiếp tục tập trung giải quyết tốt những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn yêu cầu các cấp uỷ/lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhất quán Nghị quyết 281 và Kế hoạch 3623/KH-DKVN ngày 03/7/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn về công tác TT&VHDN trên cơ sở bám sát Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tiếp tục triển khai Kết luận này gắn với Kế hoạch số 172-KH/ĐU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số chủ trương, nhiệm vụ khác của Đảng liên quan đến xây dựng con người mới. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị cần điều chỉnh, quán triệt phương châm truyền thông không chỉ đi trước mà còn đi cùng, đi sau trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; gắn công tác truyền thông với xây dựng văn hóa doanh nghiệp và công tác an sinh xã hội. Tái tạo văn hóa Petrovietnam nhằm củng cố văn hóa nền tảng, tạo hiệu quả với 7 thói quen, làm giàu bản sắc Petrovietnam để Tập đoàn có tầm vóc lớn hơn, xây dựng đội ngũ lao động hiệu quả cao hơn.Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng trao đổi tại diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 với chủ đề "Tiếp biến văn hóa - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế" năm 2021

Để tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU về công tác TT&VHDN, Đảng uỷ Tập đoàn đã sung thêm nhiều những nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TT&VHDN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, cấp uỷ các đơn vị chỉ đạo; giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 281, ban hành nghị quyết chuyên đề/đề án, kế hoạch riêng của cấp ủy để tổ chức thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng chậm cụ thể hoá nghị quyết tại các đơn vị; Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm triển khai và để ra lộ trình, thời gian hoàn thành.

Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo cần nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của người đứng đầu các cấp về công tác TT&VHDN thông qua sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội; đề cao tính nêu gương của cán bộ đảng viên, lãnh đạo các cấp; phát huy tính sáng tạo của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong thực hiện Kết luận. Các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể huy động nguồn lực, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự có năng lực để thực hiện Nghị quyết/Kết luận đạt kết quả một cách tốt nhất tốt nhất.Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện nghi thức ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu PETROVIETNAMLãnh đạo petrovietnam thực hiện nghi thức ra mắt Bộ Lược sử Ngành Dầu khí Việt Nam

Để đẩy mạnh triển khai đồng bộ công tác truyền thông, cần thực hiện đồng đều nhiệm vụ truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng và truyền thông quốc tế. Các công ty cổ phần chú ý nhiệm vụ truyền thông, quan hệ cổ đông. Thông qua công tác truyền thông tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ SXKD theo hướng quản trị hiệu quả; Chú trọng phân tích tình hình, kết quả SXKD từ đó truyền thông có chiều sâu, đặc biệt là các gương điển hình trong lao động, sáng tạo để truyền thông công chúng, qua đó tạo niềm tin, khí thế mới, động viên NLĐ Dầu khí thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo Petrovietnam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dầu khí" cho các nhà quản lý báo chí, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí

Đẩy mạnh truyền thông trên các kênh truyền hình, tham gia mạng xã hội bằng cách xây dựng những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thể hiện, phát triển truyền thông đa phương tiện trên nền tảng kỹ thuật số, hình ảnh, video, âm nhạc, đồ họa,... tăng cường tương tác trên các trang mạng xã hội; Nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành và hoạt động website của Tập đoàn và các đơn vị; Duy trì rà soát, phát hiện sớm thông tin bất lợi, tác động xấu đến hình ảnh, uy tín, hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị, phối hợp cả hệ thống xử lý khi có sự cố, khủng hoảng truyền thông. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động nắm bắt tư tưởng của hệ thống cộng tác viên dư luận xã hội. Lập nhóm (trên mạng xã hội) cán bộ, cộng tác viên công tác TT&VHDN để kịp thời cung cấp, nắm bắt, xử lý thông tin, nhất là các sự cố, khủng hoảng truyền thông.

Đặc biệt, cần tiếp tục đưa công tác tái tạo văn hoá Petrovietnam vào mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị. Các đơn vị tiếp tục hệ thống lại, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành sổ tay văn hóa tại đơn vị đảm bảo tôn trọng các giá trị, quy định chung; Tuyên truyền sâu rộng “Sổ tay văn hóa Petrovietnam” thông qua các công cụ truyền thông, tuyên truyền trực quan sinh động các giá trị văn hóa của Tập đoàn đến toàn thể CBCNV, NLĐ biết và hiểu để cùng thực hiện.Các đơn vị thuộc Petrovietnam nhận tôn vinh, bằng khen tại diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021

Triển khai áp dụng thực hiện thống nhất hệ thống nhận diện thương hiệu Petrovietnam trong toàn Tập đoàn với lộ trình cụ thể, phù hợp; Xây dựng phòng truyền thống hiện đại tại Tập đoàn làm trung tâm liên kết phòng truyền thống/khu lưu niệm các đơn vị. Chỉnh trang, tu sửa, phát huy giá trị các phòng truyền thống/khu lưu niệm trong toàn Tập đoàn; Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” áp dụng vào công tác quản trị, điều hành, trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong triển khai Bộ quy chế quản trị; Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy chế, quy định trong xử lý, giải quyết công việc làm căn cứ xây dựng văn hóa chuyển đổi số, văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả.

Các hoạt động văn hoá thể thao giúp rèn luyện sức khoẻ, tăng tình đoàn kết và lan toả giá trị Petrovietnam

Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo, tự đào tạo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ làm công tác văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn. Lựa chọn các khóa đào tạo phù hợp với đặc trưng của NLĐ tại các đơn vị trong Tập đoàn; phổ biến thực hành 7 thói quen hiệu quả trong toàn Tập đoàn tạo mặt bằng nhận thức về văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể CBCNV, NLĐ. Xây dựng, định hình văn hóa học tập, nâng cao tinh thần tự học, tự đào tạo, chú trọng công tác đào tạo nội bộ trong CBCNV, NLĐ.

Để thực hiện tốt Kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo quán triệt thực hiện Kết luận này trong toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 281 và quán triệt, triển khai Kết luận, tổ chức thực hiện trong toàn Tập đoàn, định kỳ hằng năm tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác TT&VHDN.

Ban TT&VHDN Tập đoàn chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung trong Kết luận; theo dõi, đôn đốc các ban/văn phòng, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện Kết luận. Chỉ đạo các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử trong Tập đoàn xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền việc thực hiện Kết luận.

Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn bổ sung kế hoạch, phối hợp với Ban TT&VHDN kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận. Báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ về kết quả thực hiện; Các đồng chí Bí thư cấp uỷ/Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ phận tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai Kết luận có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai và đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành, định kỳ hằng quý đánh giá kết quả triển khai thực hiện.Lãnh đạo Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thực hiện 5S

Các ban/văn phòng Tập đoàn, Tổ triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam: Rà soát, thúc đẩy các nhiệm vụ, các kết luận của Ban chỉ đạo Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, Ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng truyền thông, Ban chỉ đạo 35 và kết luận, chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; phát hiện, đề xuất các hình thức tôn vinh, chế tài xử lý vi phạm trong quá trình triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn tập trung triển khai, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch liên tịch số 56 KHLT/CĐDK-ĐTN-HCCB ngày 28/9/2021 về triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam tại các đơn vị, tổ chức trực thuộc. Đồng thời, duy trì các biện pháp nắm bắt tư tưởng, dư luận CBCNV, NLĐ; tham gia truyền thông nội bộ và tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể nhằm gắn kết, chia sẻ giữa CBCNV, NLĐ.


PetroVietnam