Những giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ

Những năm qua, việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) tại các cấp công đoàn trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Năng lượng Mới đã phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Kha - Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) - về vấn đề này.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết trọng tâm hoạt động của CĐ DKVN trong nhiệm kỳ này?

Ông Nguyễn Mạnh Kha: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội VI CĐ DKVN, với phương châm đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, trọng tâm là hoạt động tại cơ sở, để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bằng các hoạt động thiết thực, đáp ứng được tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong điều kiện mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi này, CĐ DKVN và các cấp công đoàn trong Tập đoàn đã và đang tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, NLĐ với công đoàn, đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội VI CĐ DKVN đã đề ra.

PV: Xin ông cho biết rõ những giải pháp nhằm tạo nên chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn?

Ông Nguyễn Mạnh Kha: Trước tiên, CĐ DKVN luôn bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của công đoàn đặt ra trong tình hình mới để triển khai thực hiện, mang lại lợi ích thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của NLĐ, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, từ cấp tổ công đoàn trở lên.

Tiếp đến, các cấp CĐ DKVN luôn đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, hệ thống quy chế, quy định liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn; đồng thời không ngừng nâng cao nhận thức trong mỗi cán bộ công đoàn về nhiệm vụ quan trọng này, coi đây là phương thức bảo vệ NLĐ từ xa, trên diện rộng và hiệu quả.

Cụ thể, mỗi cấp công đoàn, tùy theo đặc điểm cụ thể, có các giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đoàn thể tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; tăng cường công tác thông tin, đối thoại và tham gia các diễn đàn chính sách; làm tốt công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phát hiện vấn đề và tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật.

Mỗi cấp công đoàn trong Tập đoàn bám sát nhiệm vụ cụ thể, trên cơ sở điều kiện của doanh nghiệp, có các giải pháp và hình thức phù hợp phát huy vai trò của NLĐ trực tiếp sản xuất và cán bộ công đoàn ở cơ sở tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường tương tác giữa công đoàn với đoàn viên, NLĐ trong quá trình tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

CĐ DKVN tổ chức lấy ý kiến, góp ý tham gia sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các luật khác liên quan đến lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động... và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó đặc biệt quan tâm các vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến NLĐ và công đoàn.

PV: CĐ DKVN đã làm những gì để việc thực hiện dân chủ tại cơ sở có hiệu quả cao, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Kha: Một nhiệm vụ quan trọng của CĐ DKVN là phải thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể, tham gia tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể với đại diện người sử dụng lao động thông qua việc tổ chức đối thoại định kỳ, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, quan hệ lao động giữa công đoàn với người sử dụng lao động.

CĐ DKVN tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chuyên môn với đoàn viên, NLĐ, cán bộ công đoàn, đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng đối thoại và thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại doanh nghiệp; phấn đấu hầu hết các TƯLĐTT chỉ bao gồm các nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật; có cơ chế hỗ trợ tài chính đối với công đoàn cấp trên cơ sở trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở ký kết TƯLĐTT; có các hình thức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đối thoại, TƯLĐTT.

PV: Công tác tư vấn pháp luật công đoàn được nhiều NLĐ quan tâm. Vậy CĐ DKVN đã thực hiện công tác này như thế nào? Ông Nguyễn Mạnh Kha: CĐ DKVN đã và đang tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật về công đoàn trong tình hình mới, trọng tâm là sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức và hoạt động, văn phòng tư vấn pháp luật bộ phận, tổ tư vấn pháp luật tại các cấp đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Ông Nguyễn Mạnh Kha: Mặt khác, CĐ DKVN cũng đa dạng hóa nội dung, phương thức, phạm vi hoạt động tư vấn pháp luật, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, NLĐ, tư vấn pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật trực tuyến.

PV: Thưa ông, CĐ DKVN tập trung vào những nội dung gì trong các công tác khác như thanh kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội?

Ông Nguyễn Mạnh Kha: CĐ DKVN đang đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, đa dạng hóa nội dung giám sát, phát hiện kịp thời, đề nghị xử lý và định hướng dư luận phê phán những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đồng thời, CĐ DKVN tăng cường tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn.

Mặt khác, CĐ DKVN cũng liên tục có những kiến nghị kịp thời với Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và cơ chế chính sách; có hướng dẫn quy trình cụ thể trong việc thực hiện phản biện chính sách, pháp luật, tạo cơ chế thuận lợi để xử lý vấn đề sau phản biện cũng như giám sát việc tiếp thu của các cơ quan, doanh nghiệp.

Đặc biệt, CĐ DKVN kiên quyết đề nghị xử phạt kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật.

Về công tác tổ chức, hiện nay, CĐ DKVN đã xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. CĐ DKVN luôn nâng cao nhận thức và năng lực của người đứng đầu các cấp công đoàn về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, sống còn của công đoàn, được ưu tiên đầu tư nguồn lực và tăng cường chỉ đạo.

Việc chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật được thông qua tuyển dụng đầu vào, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm. CĐ DKVN thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật, tiền lương, kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, quan hệ lao động, công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn từ cấp cơ sở trở lên.

Mặt khác, CĐ DKVN cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm nhiệm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát vững vàng về chính trị - tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ sâu, có bản lĩnh và trách nhiệm.

PV: Xin cảm ơn ông.


CĐ DKVN tăng cường tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với công tác tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn.


Theo PetroTimes