DMC thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III

Vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức họp HĐQT và thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị DMC nhiệm kỳ III (2015-2020).

Theo đó, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC nhiệm kỳ III (2015-2020) kiêm nhiệm với tỉ lệ nhất trí 100%.

 

Phó Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng trúng cử Chủ tịch HĐQT DMC. Ả​nh: Petrovietnam

 

Trước đó, vào ngày 29/6/2017, DMC đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Tại Đại hội, các cổ đông của DMC đã thông qua Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh của DMC năm 2017. Trong đó, DMC xây dựng kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau: Tổng doanh thu đạt khoảng 2.660 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 25 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 116,3 tỷ đồng.


Cũng tại Đại hội, do Chủ tịch HĐQT DMC Nguyễn Ngọc Khánh đến tuổi nghỉ hưu, để kiện toàn tổ chức Tổng công ty DMC, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên HĐQT DMC nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bỏ phiếu với sự thống nhất, đồng thuận cao bầu ông Lê Mạnh Hùng làm Ủy viên HĐQT DMC.

 

Theo PetroVietnam