10 tháng, PVN hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước năm 2017

10 tháng năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách Nhà nước 76,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Có thể nói năm 2017 là năm khó khăn nhất trong hơn 42 năm xây dựng và phát triển của PVN. Ngoài yếu tố giá dầu suy giảm kéo dài, lĩnh vực cốt lõi là thăm dò, khai thác khó khăn, kéo theo các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị dầu khí sụt giảm…, đặc biệt là nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với ngành Dầu khí chưa được tháo gỡ, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực hoạt động của PVN.


Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn, thách thức đó, một lần nữa bản lĩnh, trí tuệ đã được tôi rèn, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể CNCNV-LĐ toàn Tập đoàn, 10 tháng đầu năm 2017, PVN đã hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao, trong đó nộp ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch cả năm 2017.

 

Cụm giàn công nghệ trung tâm số 2 của Vietsovpetro

 

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 21,26 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 13,01 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 85,6% kế hoạch năm (riêng khai thác dầu ở trong nước 10 tháng đạt 11,39 triệu tấn, vượt 3%, tương đương vượt 323 nghìn tấn so với kế hoạch 10 tháng); sản lượng khai thác khí 10 tháng đạt 8,25 tỷ m3, bằng 77,8% kế hoạch năm; sản xuất điện 10 tháng đạt 17,09 tỷ kWh, bằng 85% kế hoạch năm; sản xuất đạm 10 tháng đạt 1,48 triệu tấn, vượt 10,6% kế hoạch 10 tháng và bằng 97,5% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 5,03 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch 10 tháng và bằng 74% kế hoạch năm.


Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 404,2 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 92% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 76,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.


Bên cạnh việc hoàn thành, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được Tập đoàn triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực. Công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực thực hiện theo cam kết.


Việc hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính... 10 tháng năm 2017 là động lực quan trọng để Tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 do Chính phủ giao.

 

Tính đến hết tháng 10/2017, nhiều đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó:


+ 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về các chỉ tiêu tài chính hợp nhất là: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).


+ 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về hai (02) chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất và nộp ngân sách Nhà nước là: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower); Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).


+ 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về chỉ tiêu tổng doanh thu là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVDrilling) và Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC).

 

Theo PetroVietnam