Công bố thông tin người có liên quan

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí công bố thông tin người có liên quan thành viên nội bộ Tổng công ty, cụ thể như sau: