Công bố thông tin

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản cho việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013.