Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau đây:

 

- Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung với số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE).

 

- Tăng vốn Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH năm 2013 đã được UBCK Nhà nước chấp thuận.

 

- Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí do thay đổi Vốn điều lệ mới.

 

1. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

 

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Dành cho cổ đông trong nước).

 

3. Ballot for the approval of PV Trans' general shareholders

 

4. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản