Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2007.

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí (PVTrans) trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2007 với chi tiết cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 7h15 giờ, ngày 19/09/2007
  2. Địa điểm: Khách sạn Legend Sài Gòn, 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM
  3. Nội dung Đại hội(Chi tiết nội dung xin xem các phụ lục)

- Thông báo về việc chuyển đổi Công ty CP vận tải PVTrans thành Tổng Công ty CP vận tải PVTrans.

- Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới (Ông Phạm Việt Anh thay cho Ông Bùi Đình Khà).

- Thông báo về tiến trình đăng ký niêm yết cổ phiếu PVTrans tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Trình bày chiến lược phát triển kinh doanh của PVTrans đến năm 2015 và định hướng đến 2025.

- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ. (Phụ lục 1)

- Thông qua Điều lệ mới (theo qui định của Bộ Tài chính). (Phụ lục 2)

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT. (Phụ lục 3)

- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của PVTrans. (Phụ lục 4)

- Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới của PVTrans. (Phụ lục 5)

4. Điều kiện tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu từ 20.000 cổ phần trở lên được quyền tham dự Đại hội.

- Cổ đông sở hữu ít hơn 20.000 cổ phần được quyền tập hợp cổ phần vào với nhau để đảm bảo đủ số cổ phần quy định và cử 01 người đại diện tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Bùi Thọ Mạnh

Ghi chú:

Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời và CMND khi đến tham dự Đại hội.Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy ủy quyền (kèm theo thư mời) đến Văn phòng Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí trước 14 giờ ngày 18/09/2007.