Thông tin đến các cổ đông PV Trans chưa lưu ký, chưa nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và bị sai số chứng minh nhân dân

Hiện nay, PV Trans đang phối hợp với các đơn vị liên quan như Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Tổ chức tư vấn MHBS để thực hiện tiếp các thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Để thuận lợi cho các cổ đông trong việc giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, PV Trans xin trân trọng thông báo đến các cổ đông như sau:

1. Ðối với các cổ đông đã nhận sổ nhưng chưa làm thủ tục lưu ký cổ phiếu, đề nghị cần tiến hành làm thủ tục lưu ký tại các công ty chứng khoán để thuận lợi trong việc giao dịch, bảo quản cổ phiếu và hưởng quyền đối với số cổ phiếu sở hữu.

2. Ðối với các cổ đông chưa đến nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần phát hành lần đầu (IPO) của PV Trans (danh sách xem tại đây), đề nghị nhanh chóng đến trụ sở PV Trans (địa chỉ trên trang web PV Trans) nhận sổ và tiến hành làm thủ tục lưu ký cổ phiếu.

3. Đối với các cổ đông chưa đến nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần phát hành lần 2 (đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2008) của PV Trans (danh sách xem tại đây), đề nghị nhanh chóng đến trụ sở Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng MHB 161 Đồng Khởi, Lầu 2, Tòa nhà Opera View, Q.1, TPHCM, ĐT: 38.241.567 để nhận sổ và tiến hành làm thủ tục lưu ký.

4. Đối với các cổ đông bị sai số CMND hoặc thông tin khác (danh sách xem tại đây) cần tiến hành các thủ tục điều chỉnh thông tin (gửi cho PV Trans bản copy CMND có sao y công chứng để làm thủ tục xin điều chỉnh với TTLKCKVN) và tiến hành làm các thủ tục lưu ký cổ phiếu.

- Mong các quí cổ đông lưu ý thực hiện để đảm bảo quyền lợi của mình.

* Người liên hệ tại trụ sở PV Trans

- Nguyễn Thế Anh (ĐT: 39111.301 - Ext: 281)

- Dương Đình Quốc Hưng (ĐT: 39111.301 - Ext: 285)

Quốc Hưng - KHĐT