Thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Căn cứ vào Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí số 56/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 08/12/2010 ngày 08/12/2010, Tổng công ty xin thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc như sau:

 

1/ Hội đồng quản trị:

 

Ông Phạm Việt Anh - ủy viên HĐQT (thay thế ông Tạ Đức Tiến xin từ nhiệm) kể từ ngày 10/12/2010 đến khi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

 

2/ Ban Tổng Giám đốc:

 

Ông Phạm Việt Anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc (thay thế ông Tạ Đức Tiến xin từ nhiệm) kể từ ngày 10/12/2010.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Văn Liên

(đã ký)