Thông báo ủy quyền quản lý sổ cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng thông báo về việc ủy quyền Quản lý sổ cổ đông cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) như sau: