Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ

Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí — PVTRANS xin thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thay đổi Điều lệ (căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 của Tổng công ty vào ngày 15/04/2009) như sau:

I. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên miễn nhiệm:

1. Ông Phạm Việt Anh;

2. Ông Nguyễn Xuân Sơn

Thành viên bổ nhiệm:

1. Ông Tạ Đức Tiến

2. Ông Nguyễn Minh Hòa

II. Sửa đổi Điều lệ:

Điều lệ của Tổng công ty được sửa đổi bổ sung như sau:

Stt

Nội dung hiện tại

Nội dung sửa đổi

1

Phần mở đầu trang 4:

Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 19 tháng 9 năm 2007.

Phần mở đầu trang 4:

Điều lệ này được thông qua bởi cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 15 tháng 4 năm 2009.

2

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty.

Mục 3:Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là:

§ Địa chỉ: 56 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

§ Điện thoại : 84-8-9111301

§ Fax : 84-8-9111300

§ Website : pvtrans.vn

§ Email : pvtrans@hcm.fpt.vn

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty.

Mục 3:Trụ sở đăng ký của Tổng công ty là:

§ Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, P. 6, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

§ Điện thoại: 84-8- 39111301

§ Fax : 84-8- 39111300

§ Website : www.pvtrans.com

§ Email : info@pvtrans.com

3

Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty

Mục 1: Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty là:

a. Kinh doanh vận tải dầu thô và các sản phẩm dầu khí;

b. Tham gia đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải dầu khí;

c. Thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải khác với các đối tác trong và ngoài nước;

d. Kinh doanh dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ sửa chữa tàu biển, và dịch vụ hàng hải khác./.

Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Tổng công ty

Mục 1: Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty là:

Kinh doanh vận tải dầu thô và các sản phẩm dầu khí. Tham gia đào tạo và cung ứng thuyền viên cho các tàu vận tải dầu khí. Thuê và cho thuê tàu biển, phương tiện vận tải khác với các đối tác trong và ngoài nước. Kinh doanh dịch vụ môi giới tàu biển, đại lý hàng hải, cung ứng tàu biển, dịch vụ sửa chữa tàu biển, và dịch vụ hàng hải khác. Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô, đường thuỷ nội địa. Dịch vụ giao nhận hàng hoá. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Dịch vụ quản lý bất động sản. Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, dầu khí. Dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt công trình ngầm dầu khí. Sản xuất và mua bán nước khoáng, nước uống tinh khiết (không sản xuất nước khoáng tại trụ sở). Mua bán vật tư, trang thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí và vận tải. Dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu biển và các công trình dầu khí; phá dỡ tàu cũ. Dịch vụ đại lý hàng hải. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương: hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu. Bốc xếp hàng hóa cảng biển. Kho bãi và lưu trữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan./.

4

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Mục 1:Vốn điều lệ của Tổng công ty là 720.000.000.000VND.

(Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 72.000.000 (bảy mươi hai triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND.

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Mục 1: Vốn điều lệ của Tổng công ty là 1.476.000.000.000VND.

(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 147.600.000 (Một trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND.