Thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Ngày 23/02/2009, Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP. HCM đã có công văn chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

- Mã chứng khoán: PVT

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 75.600.000 cổ phiếu (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm ngàn cổ phiếu).

- Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 756.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi sáu tỷ đồng chẵn)