Thông báo niêm yết bổ sung cổ phiếu của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

Ngày 02/07/2010, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 137/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2.254.316 cổ phiếu từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: PVT

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng).

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.254.316 cổ phiếu (Hai triệu hai trăm năm mươi bốn ngàn ba trăm mười sáu cổ phiếu).

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): Hai mươi hai tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng.

- Ngày giao dịch chính thức là ngày 09/07/2010.