Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

Ngày 26/4/2008, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông

- Tổ chức niêm yết: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Mã chứng khoán: PVT

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đ (Mười nghìn đồng)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2008

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2008

- Mục đích: Trả cổ tức năm 2007:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2% trên mệnh giá (tương đương 200 đồng/cổ phiếu)

- Ngày thanh toán cổ tức: 06/06/2008

- Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí, số 56 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM. Khi đến mang theo CMND và giấy chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PVT vào những ngày 16 & 19, 20/5/2008./.