Thông báo một số thay đổi trong phương án nhận UTĐT cổ phiếu PVI, PVTrans

Công ty Tài chính Dầu khí thông báo đến khách hàng uỷ thác đầu tư cổ phiếu PVI, PVTrans một số thay đổi trong phương án nhận uỷ thác đầu tư như sau:

1. Thay vì việc chỉ ký HĐUTĐT với đại diện từng đơn vị, PVFC sẽ tổ chức ký “xác nhận UTĐT” với từng các nhân. Để thực hiện việc này đề nghị các đơn vị :

- Lập danh sách thông tin chi tiết về CBCNV của mình theo mẫu và gửi cho PVFC.

- Trên cơ sở các danh sách các đơn vị, PVFC sẽ tổ chức ký và trả “xác nhận UTĐT” tại các đơn vị.

2. Sau khi có “xác nhận UTĐT” và đã trả hết 100% vốn UTĐT và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác có liên quan, khách hàng được quyền chuyển nhượng “ xác nhận UTĐT”

Phí chuyển nhượng : 100.000 VNĐ/Tờ xác nhận/Lần chuyển nhượng.