Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VN                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          ---o0o---                                                                          ---o0o---

Tp Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 2 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

 

            Kính gửi:        Quý vị cổ đông

                                    Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1.      Thời gian:  08h00 ngày thứ ba 5/3/2019 (đăng ký từ 7h30’).

2.      Địa điểm:    Lầu 1 - Khách sạn Novotel Saigon Centre

                           167 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

3.      Nội dung Đại hội: 

+   Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc.

+   Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

+   Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

+   Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

+   Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+   Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

+   Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

+   Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

+   Thể lệ biểu quyết và thể lệ bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ được xác định từ năm 2019-2024. 

+   Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

4.      Thành phần và điều kiện tham dự: 

-       Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của PVTrans theo danh sách chốt ngày 12/2/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. 

-       Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

-       Trường hợp không thể tới dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị PVTrans hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền đăng trên website của PVTrans ( www.pvtrans.com). 

        Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, email hoặc fax tới văn phòng PVTrans trước 15h ngày 4/3/2019 theo địa chỉ sau: 

o   Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

oĐiện thoại:  028.39 111 301               Fax:  028.39 111 300.

oNgười liên hệ: Ms. Phượng - số máy lẻ: 286 hoặc Ms. Hoài Vân - số máy lẻ: 287

oEmail: plan@pvtrans.com

oCác tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website comwww.pvtrans. kể từ ngày 21/02/2019 để quý cổ đông tham khảo. 

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng

 

                                                                                                     TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                            CHỦ TỊCH

 

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                      Nguyễn Xuân Sơn

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                              

Mẫu Giấy ủy quyền: Tải tại đây 

 

Danh mục tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thư mời họp

1. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Nội quy cuộc Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Thể lệ biểu quyết và bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc.

5. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

6. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

7. Dự thảo Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

8. Dự thảo Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

9. Dự thảo Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

10.Dự thảo Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

11.Dự thảo Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019.

12.Dự thảo Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2019-2024.