Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

 

1. Thời gian: 08h00,ngày 11/4/2014.

 

2. Địa điểm: Phòng họp Hội nghị, Lầu 1, Khách sạn Novotel SaiGon Centre, số 167 Đường Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

3. Nội dung Đại hội:

 

+ Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị.

 

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

 

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014. Báo cáo điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2011-2015 và tái cơ cấu 2012-2015.

 

+ Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

 

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.

 

+ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2013.

 

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2014.

 

+ Bầu thay thế thành viên HĐQT.

 

+ Sửa đổi Điều lệ.

 

+ Và các nội dung khác...

 

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

 

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí theo danh sách chốt ngày 20/3/2014 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

 

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (bên dưới), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

 

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thì Giấy ủy quyền phải có chứng thực. 

 

* Giấy ủy quyền dành cho cổ đông là cá nhân

 

*Giấy ủy quyền dành cho cổ đông là pháp nhân

 

* Giấy uỷ quyền dành cho cổ đông là pháp nhân nước ngoài

 

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội , đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax văn phòng Tổng công ty trước 15h ngày 08/4/2013 theo địa chỉ sau:

 

- Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh.

 

- Điện thoại: 08.39 111 301 Fax: 08.39 111 300 .

 

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Hồng Vân - số máy lẻ: 215 hoặc ông Đào Hà Thanh - số máy lẻ: 287

 

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Tổng Công ty: www.pvtrans.vn. Thông báo này thay cho Giấy mời.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Nam

(Đã ký)