Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

 

1. Thời gian: Khai mạc lúc 9h00, ngày 24/04/2013 (đăng ký từ 8h30).

 

2. Địa điểm: Phòng họp Hội nghị, Lầu 2, Khách sạn Legend Sài Gòn,

Số 2-4A Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

3. Nội dung Đại hội:

 

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và BCTC năm 2012 đã được kiểm toán;

4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013;

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013;

6. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013;

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012;

8. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổng công ty;

9. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế Quản trị Tổng công ty;

10. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế tổ chức hoạt động BKS Tổng công ty;

11. Bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS của Tổng công ty;

12. Các vấn đề khác.

 

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

 

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí theo danh sách chốt ngày 01/04/2013 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp.

 

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

 

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (đính kèm), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

 

Lưu ý:Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội , đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax văn phòng Tổng công ty trước 12h ngày 22/04/2013 theo địa chỉ sau:

 

- Tầng 2, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chi Minh.

 

- Điện thoại: 08.39 111 301 Fax: 08.39 111 300 .

 

- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Phượng - số máy lẻ: 286 hoặc ông Đào Hà Thanh - số máy lẻ: 287

 

Giấy ủy quyền

 

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Tổng Công ty: www.pvtrans.vn.

 

Thông báo này thay cho Giấy mời.

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Liên

(Đã ký)