Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí & Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans Corp.) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 9h00, ngày 14/05/2012 (đăng ký từ 8h30).

2. Địa điểm: Phòng họp Lotus, tầng 1, Khách sạn Bến Thành (Rex), 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

3. Nội dung Đại hội:

1) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và thông qua báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán;

3) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

4) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012;

5) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012;

6) Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, ban KS năm 2011 và mức thù lao năm 2012;

7) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011;

8) Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Tổng công ty

9) Thông qua việc sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Tổng công ty;

10) Bầu thành viên HĐQT và ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;

11) Các vấn đề khác.

4. Thành phần và điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí theo danh sách chốt ngày 09/4/2012 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam cung cấp.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).

- Trường hợp không thể dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (đính kèm), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội , đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax văn phòng Tổng công ty trước 12h ngày 10/05/2012 theo địa chỉ sau:

- Tầng 4 tòa nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4 , TP.HCM,

- Điện thoại: 08.39 111 301 Fax: 08.39 111 300 .

- Người liên hệ:

Bà Nguyễn Hồng Vân - số máy lẻ : 215 hoặc ông Đào Hà Thanh - số máy lẻ : 287

Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Tổng Công ty: www.pvtrans.vn.

Thông báo này thay cho Giấymời.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Liên

(Đã ký)

 

 

Giấy ủy quyền dành cho cổ đông là cá nhân

 

Giấy ủy quyền dành cho cổ đông là pháp nhân