Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018 và các tài liệu đại hội

THÔNG BÁO Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí

 

            Kính gửi:        Quý vị cổ đông

                                    Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

 1. Thời gian:  08h00 ngày thứ tư 11/4/2018 (đăng ký từ 7h30’).
 2. Địa điểm: Lầu 1 - Khách sạn Novotel Saigon Centre -167 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Nội dung Đại hội:
  • Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
  • Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc.
  • Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
  • Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
  • Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  • Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
  • Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
  • Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018.
  • Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với quy định của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
  • Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty cho phù hợp với quy định của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.
  • Tờ trình về thông qua Quy chế bầu cử Kiểm soát viên Tổng công ty.
  • Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty.
  • Và các nội dung khác.​
 4. Thành phần và điều kiện tham dự:
  • ​​Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của PV Trans theo danh sách chốt ngày 28/3/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  • Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).
  • Trường hợp không thể tới dự họp, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty hoặc người khác tham dự Đại hội theo Mẫu giấy ủy quyền (tại đây), người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng điện thoại hoặc fax tới văn phòng Tổng công ty trước 15h ngày 06/4/2018 theo địa chỉ sau: