THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng gửi đến Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

1. Chương trình nghị sự

2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của HĐQT

4. Báo cáo thẩm định BCTC năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS

5. Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

6. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024

7. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

8. Tờ trình về việc tăng VĐL

9. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024

10. Tờ trình về thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

11. Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ của PVTrans

12. Tờ trình về thay đổi ngành nghề tại đăng ký kinh doanh