Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau: