Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trên cơ sở Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 327/UBCK-GCN ngày 04/09/2008 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2008, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện do nhiều cổ đông đã không thực hiện đúng các qui định mà Tổng công ty đã thông báo, như đóng tiền mà không làm thủ tục đăng ký, đóng sai số tiền…, vì vậy đã gây mất thời gian và làm kéo dài thời gian hoàn tất do phải rà soát, kiểm tra lại và xử lý số cổ phần chênh lệch…

Sau thời gian nỗ lực thúc đẩy công việc, đến nay Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản việc chào bán cổ phiếu và gửi Báo cáo kết quả cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng khẩn trương tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm và dự kiến số cổ phần này sẽ chính thức được giao dịch trong tháng 2 năm 2009.