Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí kính & gửi Quý vị Cổ đông dự thảo tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014